top of page

聖誕聯歡花絮影片


《聖誔平安感恩祭、普天同聚齊盼臨》聖誕聯歡


澳門基督教新生命團契同工聖誕聯歡


3 次查看0 則留言
錨點 1
bottom of page